Обавештење о закљученом уговору на основу Оквирног споразума o набавци канцеларијског намештаја, ЦЈН бр. 10/2020 – Партија 1